IndexAboutContactContact
НАЧАЛО
МЕЧТАЙ И ПЪТУВАЙ
ДАЛЕЧНИ ЕКЗОТИКИ
БЛИЗКИ ЕКЗОТИКИ
ВАШИЯТ КРУИЗ
ВАШИЯТ ХОТЕЛ
ЕКСКУРЗИИ в БЪЛГАРИЯ
Клиентите за нас
Добре е да знаете
Общи Условия по Договор
Заявка за Резервация
Общи Условия по Договор

ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ
на ОРФЕЙ ХОЛИДЕЙС ООД
с адрес: София 1000, ул. Г. Бенковски №14, ет.2 тел/факс. 02/981 13 50 e-mail: orfeitravel@yahoo.com; www.orfeiholidays.com, лицез за туроператорска и турагентска дейност № 05149

Днес, ................../200....г. в гр. София между ТА “ОРФЕЙ Холидейс” и ............................................................................................, наричан за краткост Потребител ЕГН ............................................Адрес.............................................................................................
Лична карта № ...................................... валидна до .......................... издадена от ........................... дата на издаване ......................
Телефон: дом. .............................. сл. ............................. факс. ............................ ел.поща ....................................................................,
Трите имена по лична карта/задграничен паспорт-на латиница Л.картаNo/дата на издаване задграничен паспорт No/дата на валидност ЕГН
1.
2.
3.
4.
5.
6.
  • От името на записаните в тази бланка и от свое име Потребителят декларира, че и той и записаните са запознати с общите условия , описани на гърба на този лист и ги приемат.
Се сключи настоящия договор за следното: ............................................................................................................................................
I. Страна маршрут на пътуването/престоя .................................................................................................................................
Начална дата на пътуването/престоя ................ 200.... г. Крайна дата................ 200 .... г. Продължителност ......................... дни
II. Основни услуги, включени в общата цена:
А. Настаняване:местоположение........................................................................................................................................................... вид на обекта........................................................................................................... категория...................................................................
брой нощувки ..........................................................брой и вид стаи......................................................................................................... възрастни ................................................ деца ...........................................................................................................................................
Б. Хранене: вид на заведението/категория/..........................................................брой хранения/вид...................................................
В. Транспорт: самолет /чартърен, редовен, марка, националност, авиокомпания/ ............................................................................
........................ автобус /марка, категория/ ............................................................................... параход /име, националност, класа/ ....................................................................... влак класа .................... друг вид транспорт ....................................................................
Начален пункт, час и място на тръгване ............................................ Краен пункт, време пристигане ................................................
III. Екскурзии, трансфери и други услуги, включени в общата цена ............................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
IV. Специални изисквания на Потребителя....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................
V. Обща цена в лева на туристическите услуги, предмет на договора:.......................х ....................бр. туристи =............... Начин и срок на плащане на общата цена:
а) Депозит: ..................................... х ................................. бр. туристи = ............................................... Депозитът се внася в срок до ........................... 200 ..... г.
Потребителят се задължава да заплати остатъка до общата цена в размер на .................../..........................................................лв. в срок до ............................ 200 .... г.
б) Пълно плащане на общата цена на пътуването .......................................................... х .............................................. бр. туристи = ..................../.......................................................................... лв. е платена от потребителя в деня на подписване на тази бланка.
Други плащания, не включени в общата цена, срок и начин на плащането им ..........................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VI. Анулации и промени по резервацията без неустойка се извършват не по – късно от …………………………………………………

Неразделна част от този договор са общите условия, описани на гърба на този лист. Този договор се сключва на база информация на Туроператора по чл. 28 от ЗТ и изискванията на чл. 29 ог ЗТ и на чл. 33 от ЗТ във връзка с чл. 28/1/ и чл. 32/1/ на същия закон, с които Потребителят преди сключването на настоящия Договор е предварително запознат.
Пътуването, посочено в т. 1 на тази бланка може да се осъществи само ако е набран минимален брой участници от ...................... души. В срок до ............................ 200 .... г. Потребителят ще бъде уведомен ако този брой не е набран.
Задължителната застраховка “медицински разходи при болест и злополука” при пътуване в чужбина се сключва със застрахователна компания .................................................................................................Застраховката е за срок от ....................... 200 .... г. до ................... 200 .... г. Застрахователната сума е..............................и покрива следните рискове......................................................................................................................
Потребителят декларира, че му е представен сертификат за сключена от Туроператора застраховка по чл. 42 от ЗТ.
Този договор влиза в сила от датата на подписване и е валиден до крайната дата на пътуването.
Договора се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.


ТУРОПЕРАТОР:

ПОТРЕБИТЕЛ:
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ
1. Заявка за записване и резервация се правят в офиса, по телефон, факс или интернет. Резервацията се счита валидна след подписване на договор и заплащане на депозит, не по-късно от края на следващия работен ден.
2. Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път.
2.1 Размерът на депозита е 40% от общата цена, ако не е упоменато друго и се внася в момента на подписване на резервационната бланка или договора. Окончателно плащане: до 14 дни преди датата на настаняване/отпътуване- за страната и до 21 дни преди датата на отпътуване/настаняване - за чужбина.
2.2. При резервации за панаирни периоди, специални мероприятия, събития от различен характер и групово настаняване е необходимо пълно предплащане съобразно сроковете по конкретната резервация.
2.3. Когато цената на туристическата услуга е обявена във валута различна от български лев, преизчисленията се извършват по фиксинга на БНБ в деня на плащане.
2.4. Увеличението на цената е възможно когато това е предвидено изрично в договора или при промяна в стойността на транспортните разходи, размера на пристанищни, летищни и други такси на услуги по договора, обменен валутен курс и др. При обявена цена във валута различна от български лев, преизчисленията се извършват на база курс “продава” евро/лев, по фиксинга на БНБ 20 дни преди деня на пътуването.
3. Анулации и промени по резервацията на хотел без неустойка се извършват не по – късно от крайния срок за промени и анулации, а ако такъв не е посочен – 10 дни преди заявената дата за хотели в България и 14 дни за хотели в и извън Европа. Тези условия не важат за: събота, неделя, официални празници, събития от различен характер, активен туристически сезон, както и при групово настаняване.
3.1. Ако най - късно до 7 дни за България и 10 дни за чужбина преди заявената начална дата на настаняването, пълната сума не бъде платена, следва автоматична анулация.
3.2. Неявяване в хотелите без предизвестие и анулации след указаните за това срокове, както и предсрочно заминаване водят до неустойка в размер на стойността на минимум една нощувка плюс направените разходи
3.3. При анулация на потвърдено организирано пътуване и ако не са уточнени други условия и срокове, от заплатената сума се удържат направените разходи по организацията на туристическата услуга и следните неустойки:
Пътувания в чужбина: до 21 ден преди началната дата – 50% от стойността на депозита; от 21 до 15 дни – стойността на депозита; от 15 до 7 дни – 70% от общата цена на пътуването; по-малко от 7 дни – 100% от цената на пътуването. При организирани събитийни пътувания/настанявания /Коледа, Нова година, Великден, Гергьовден и др./: от 21 до 15 дни – 50% от общата стойност на пътуването; по – малко от 15 дни – 100% от общата стойност на пътуването
Пътувания в България: до 14 дни преди началната дата – 50% от депозита; от 14 до 7 дни – стойността на депозита; от 7 до 3 дни – 70% от цената на услугите; по-малко от 3 дни – 100% от цената на услугите. При организирани събитийни пътувания/настанявания: до 10 дни – 50% от общата стойност; до 5 дни -70%; до 3 дни – 100%
4. Туроператорът се задължава да предостави в съответствие с условията на този договор заплатените от клиента туристически услуги.
4.1. Да предостави информация преди сключването на настоящия договор писмено или по друг подходящ начин за паспортния и визовия режим, сроковете за получаване на необходимите документи, за медицинските и санитарните изисквания, свързани с пътуването и престоя.
4.2. Да предостави на клиента сертификат за сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ
4.3. Да предоставя на родителя, настойника или попечителя в срок не по-голям от 7 работни дни преди датата на пътуването информация за мястото на пребиването, даваща възможност за пряк контакт с малолетния/непълнолетния или отговарящо за него лице.
4.4. Да не променя цената на заплатените от клиента услуги 20 дни преди началната дата на пътуването, освен в случаите по т . 2.4.
4.5. В случай на извънредни обстоятелства да информира незабавно клиента и да предложи подходяща и приемлива алтернатива
4.6. В случай на настаняване в обект с по - ниска категория от упоменатата в договора, да възстанови разликата между заплатената услуга и реалната цена
4.7. При случаите по т. 5.1. да върне на клиента всички платени суми без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/, като последните се удостоверяват с надлежно оформени документи
4.8. Да предостави писмено становище в срок от 30 дни след постъпване на рекламацията по т. 9.
5. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин проявява недобросъвестност при изпълнение на своите задължения.
5.1. Да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или при наличието на непреодолима сила.
6. Клиентът се задължава да осигури необходимите документи във връзка с туристическите услуги в указания срок, да се яви на интервю, както и да заплати таксите по визата.
6.1. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги
6.2. Неизпълнението на задълженията по т. 6, т. 6.1. и т. 7.1. се счита за отказ от пътуването по вина на клиента
6.3. Да спазва законите на страната за която пътува
6.4. Да премине профилактика съгласно международните медицински изисквания преди пътувания в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания
6.5. Да се яви в определения час на определеното място на тръгване, посочено в настоящия договор.
6.6. Да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, удостоверяваща тяхното съгласие детето им да пътува в чужбина
6.7. Да уведоми туроператора за своя избор в срок до 3 дни от получаване на уведомлението по т. 4.5. и т. 7.1.
6.8. Да впише в заявката и договора за пътуване специфични изисквания по отношение на храна, настаняване, транспорт и др., ако има такива.
7. Клиентът има право да прехвърли правата и задълженията си по настоящия договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването в срок до 20 дни преди началната дата на пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред туроператора за заплащане общата цена по пътуването и таксата по прехвърлянето в размер на 5лв., ако не е упоменато друго. За целта третото лице, декларира, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията по договора и приложенията към него и е запознато с информацията за пътуването
7.1. Да избере една от следните алтернативи, в случай че бъдат направени значителни промени по съществени клаузи от договора: да приеме предложение за друго пътуване на същата, по – висока или по – ниска цена със съответното прихващане, доплащане или връщане на разликата. При отказ от договора, туроператорът възстановява в пълен размер заплатените суми по договора съгласно т. 4.7. в 7 дневен срок, считано от датата на получаване на писменото уведомление за отказ.
8. Туроператорът не носи отговорност и не възстановява суми за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на Договора дължащи се на: Клиента, на действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора /отказ за издаване на виза, проблеми с митнически и гранични служби, забавяне или отмяна на самолетни полети, загуба или повреда на багаж и др./ или на непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
8.1. Туроператорът не носи отговорност за услуги не представляващи предмет на настоящия Договор, които клиентът е закупил индивидуално на място.
8.2. Възстановяване на суми за услуги, неизползвани изцяло или частично по вина на туроператора или негови контрагенти се извършва само срещу предоставяне на издадените от Орфей Холидейс потвърдителни документи /билети, ваучери и др./ със съответно нанесени и заверени от представители на Орфей Холидейс поправки или анулации. Максималната отговорност на туроператора в тези случаи е до 50% от стойността на тези услуги
8.3. Когато отговорността на контрагентите на туроператора за вреди причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите е ограничено от международни договори, отговорността на туроператора е в рамките на тези ограничения
8.4. В случаите по т. 5.1. туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора
8.5. В случай, че по време на пътуването/престоя, клиентът нанесе телесни повреди или причини имуществени щети, всички възникнали разходи са за негова сметка.
9. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място пред доставчика на услугите и представител на “ОРФЕЙ Холидейс” или пред обслужващата фирма за отстраняване на слабостите. В случай, че рекламациите не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 дни след завръщането си клиентът трябва да представи писмена рекламация с приложен протокол в бюрото, където е извършено заплащането. Рекламацията трябва да съдържа № на резервацията/при настаняване в хотел/, имената на клиентите и кратко описание на услугата, предмет на рекламацията.
10. Издаването на виза за съответната държава е в компетенцията единствено на съответното посолство и не се гарантира от туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството, платените от клиента такси и разходи по за издаване на визата не се връщат
11. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично по вина на клиента услуги не се възстановяват.
12. Туроператорът не гарантира безусловно изпълнението на специфичните изисквания по т. 6.8.
13. Замяна на хотел или заведението за хранене и развлечение с друг от същата или по – висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по – висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
14. Всяка промяна по настоящия Договор се отразява писмено в допълнително споразумение или се попълва нов договор.
15. Този договор е съставен в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните